Monday, October 3, 2011

ერთი კვირა, კედელზე

იზაბელ გალერის ამ ნახატს "ღამის ყავა" ჰქვია, მე კი ფერების და ფორმების გამო გამოვარჩიე.
ცოტა რამ მხატვრის შესახებ აქ

3–9 ოქტომბერი.

No comments: